GEAR HOBBING M/C_AGH250V

> 产品介绍 > AIL自主生产设备 > AGH250V

AIL有限公司凭着最佳技术,追求满足客户的需求。

AGH250V

CNC Vertical Gear Hobbing Machine

icon3-1_ZHicon3-2_ZH

  • 高速、高强性、高效率、垂直性切压制模
  • 6轴及1主轴Full CNC控制
  • Dry cut(Standard)Wet cut(Option)加工
  • 适用大容量AC主轴电机
  • 适用高强性滚柱导轨(X、Y轴)
  • 对Work Table适用内装电动机